21 میلیارد راند تبادل ارزی توسط کیف پول الکترونیکی

21 میلیارد راند تبادل ارزی توسط کیف پول الکترونیکی
گروه بانکی FNB سپتامبر گذشته عنوان کرد که 21 میلیارد راند* ارزش پولی...